Konferencja jubileuszowa

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim organizuje z okazji Jubileuszu 40 lecia Międzynarodową Konferencję Naukową na temat „SENIORZY DLA KULTURY” w dn. 4-6.07.2016 r.

Celem konferencji - której temat wpisuje się w zaplanowany przez Unię Europejską
na rok 2016 projekt pod hasłem „Wrocław Europejską Stolicą Kultury” - jest ukazanie roli i znaczenia osób starszych w życiu kulturalnym społeczeństwa. Seniorzy, odznaczający się naturalną cechą wzmożonej wrażliwości na będące sercem kultury wartości dobra, piękna i prawdy, są nie tylko wdzięcznymi odbiorcami kultury, ale mają także własny, bezpośredni wkład w rozwój kultury, bywają jej twórcami i ambasadorami, a w codziennym życiu pełnią misję generatywności, polegającą na pielęgnowaniu tradycji i przekazywaniu wartości młodszym pokoleniom.

Doceniając rolę seniorów w kulturze, pragniemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:
1) Twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury – w sztuce, literaturze, nauce, życiu religijnym, w edukacji, polityce, sporcie itp.
2) Twórcza aktywność seniorów w codziennym życiu
3) Obecność seniorów w dziełach wielkich mistrzów
4) Seniorzy odbiorcami kultury.

Część jubileuszowa konferencji odbędzie się w reprezentacyjnej Auli Leopoldina w gmachu
głównym Uniwersytetu Wrocławskiego dn. 4.07.2016 r. w godz. 15.00-19.00 Część naukowa, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy zostały zaplanowane na 5 - 6.07.2016 r. w godz. 10.00-16.00 na terenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień oraz artykułów do publikacji do dn. 15.01.2016 r. na adres: utw.wroclaw@gmail.com


Formularz zgłoszeniowy: Pobierz

Nadesłane artykuły zostaną poddane recenzjom zewnętrznym i w przypadku ocen pozytywnych opublikowane w wersji polskiej w czasopiśmie „Gerontologia współczesna. Alter Ego Seniora” lub w wersji angielskiej w półroczniku „Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl ) w numerze 1/ 2016. przed konferencją. Czasopismo „Journal of Education Culture and Society” jest notowane na polskiej liście ministerialnej czasopism naukowych B (4 punkty) oraz w licznych międzynarodowych bazach danych.

Patronat naukowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się znaczącym wydarzeniem w światowej gerontologii. Przewidujemy ponad 200 uczestników z całej Europy i spoza kontynentu. W części głównej wystąpią specjalnie zaproszeni goście honorowi z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rosji, Ukrainy oraz Iranu.

Możliwości uczestnictwa
1. Uczestnictwo pełnopłatne 500 zł.
Opłata pokrywa:

- wystąpienie : wykład albo poster/ maksymalnie 2 prezentacje na osobę/
- publikację / w przypadku pozytywnej recenzji/ w „ Journal of Education, Culture and
Society” / maksymalnie 1 publikacja na osób
- aktualne wydanie „ Journal of Education, Culture and Society” zawierające opublikowany
artykuł.
- udział we wszystkich zajęciach konferencji/ wykłady, warsztaty, sesje/
- udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji.
- potwierdzenie uczestnictwa
- materiały konferencyjne
- bufet w przerwach kawowych
- uroczysta kolacja
- wycieczka po Wrocławiu

2. Uczestnictwo z opłata 50 % t.z. 250 zł
Opłata pokrywa:

- wystąpienie : wykład albo poster / maksymalnie 2 prezentacje na osobę/
- publikacja / w przypadku pozytywnej recenzji w „Gerontologii Współczesnej- Alter Ego Seniora”
- aktualne wydanie” Gerontologii Współczesnej – Alter Ego Seniora”
- pełny udział w sesjach, wykładach czy warsztatach
- udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji
- potwierdzenie uczestnictwa
- bufet w przerwach kawowych
- uroczysta kolacja
- wycieczka po Wrocławiu.

3. Uczestnicy bez opłaty konferencyjnej
- możliwość uczestnictwa we wszystkich wykładach i sesjach
- udział w uroczystości otwarcia Jubileuszu i konferencji

Dane do przelewu:
Właściciel konta: Uniwersytet Wrocławski
Z Polski w złotych
PLN 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 tytułem konferencja Nr 12/N/2016
Spoza Polski w EUR
2) SWIFT: WBKPPLPP
EUR PL 49 1090 2398 0000 0006 0800 5079 Conference No 12/N/2016

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Aleksander Kobylarek

Terminy
zgłoszenie uczestnictwa 15.01.2016
opłata konferencyjna 30.01.2016
Zgłoszenie artykułu do publikacji w „Journal of Education Culture and Society” 30.01.2016
Konferencja we Wrocławiu 4-7.07.2016

Jubilee Conference

40 years of the University of The Third Age in the University of Wrocław
And scientific conference “Seniors for culture”

The University of the Third Age in Wroclaw, on the occasion of its 40th Jubilee, is organizing an International Scientific Conference entitled “Seniors for Culture”. The conference will take place on July 4th to 6th , 2016.

The aim of the conference – whose topics will fit into the project planned by the European Union for the year 2016 called “Wroclaw – European Capital of Culture” – will present the role and importance of older people in the cultural life of our society. Seniors characterized by the natural feature of their increased sensitivity at culture’s heart, the values of goodness, beauty and truth are not only grateful recipients of culture but they also have their own, direct contribution in the development of culture. Oftentimes they are its authors and ambassadors, and in everyday life they fulfill a generative mission, which consists of the care for the tradition and transmission of its values to the younger generations.

Appreciating the role of seniors in culture, we want to discuss the following issues:
• 1. Creative activity of seniors in various fields of culture, for example in art, literature, science, religious life, education, politics, sport, etc.
• 2. Creative activity of seniors in everyday life.
• 3. The presence of seniors in the great works of the masters.
• 4. Seniors - the recipients of culture.

The inauguration of the jubilee conference will take place in the Aula Leopoldina in the main building of the University of Wroclaw on July 4th 2016, from 15:00 to 19:00. The scientific part, workshops, poster sessions and exhibitions have been scheduled for July 5th and 6th 2016, from 10:00 to 16:00 in the University of the Third Age, the Institute of Pedagogy and Psychology of the University of Wroclaw.

Please submit your proposals for speeches and articles for publishing, up to January 15th 2016 to the email address: utw.wroclaw@gmail.com


Application form: Download

Submitted papers will be externally reviewed and in the case of positive review, they will be published in Polish Journal "Gerontologia współczesna. Alter Ego Seniora" or in English in the semi-annual journal “Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl) in issue 1/2016 before the conference. “Journal of Education Culture and Society” is listed on the Polish ministerial list of scientific journals – part B (4 points) and is indexed in numerous international databases.

We hope that the conference will be a significant event in world gerontology. We anticipate more than 200 participants from the whole of Europe and beyond. The main section will include specially-invited honourary guests from Germany, Italy, Spain, Holland, Poland, Russia, Ukraine and Iran.

Types of attendance:
1. Participant with full payment 120,- EUR
The fee covers:
• participant’s speech or poster (max. 2 presentations per participant),
• peer-reviewed publications (in case of positive review) in the “Journal of Education, Culture and Society” (max. 1 publication per participant),
• printed issue of “Journal of Education, Culture and Society” containing the positively reviewed papers submitted by the participants,
• full access to all sessions, lectures and workshops,
• admission to the opening ceremony,
• certificate of attendence (to be received at the conference personally),
• conference materials,
• coffee breaks,
• solemn supper,
• cultural events,
• guided Wroclaw city tour

2. Participant with reduced payment 60,- EUR
The fee covers:
• participant’s speech or poster (max. 2 presentations per participant), publications (in case of positive review) in the “Gerontologia Współczesna - Alter Ego Seniora”,
• printed issue of “Gerontologia Współczesna - Alter Ego Seniora”
• full access to all sessions and lectures,
• admission to the opening ceremony,
• certificate of attendence (to be received at the conference personally),
• coffee breaks,
• solemn supper,
• cultural events,
• guided Wroclaw city tour

3. Non registered participant- without conference fee
• full access to all sessions and lectures,
• admission to the opening ceremony,

Datas for payment:

Owner: University of Wrocław

From Poland in zlotys
PLN 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 for Conference No 12/N/2016

From abroad in EUR
2) SWIFT: WBKPPLPP
EUR PL 49 1090 2398 0000 0006 0800 5079 Conference No 12/N/2016

The Scientific sponsorship of the conference is made under the auspices of the Polish Society of Gerontology, Department in Wroclaw.

Dr Aleksander Kobylarek
president of the initiating committee,
manager of the university of the third age

Deadlines
Applying for the conference 15.01.2016
Conference fee 30.01.2016
Submitting paper for the JECS 30.01.2016
Conference in Wrocław 4-7.07.2016

The Journal issue will be printed in September 2016 for the conference meeting.

JUBILÄUMS - KONFERENZ

Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums wird von der Universität des dritten Alters an der Wroclawer Universität vom 04. bis 06.Juli 2016 eine Internationale Wissenschaftliche Konferenz organisiert , zu dem Thema: "Senioren – Repräsentanten der Kultur"

Das Ziel der Konferenz - deren Thema sich in das, von der Europäischen Union für das Jahr 2016 geplantem Projekt hineinschreibt, mit dem Kennwort ,,Wroclaw die Europäische Kulturhauptstadt” - ist die Darstellung der Rolle und die Bedeutung älterer Personen im kulturellen Leben der Gesellschaft. Senioren, welche sich auf natürliche Weise mit erhöhter Empfindsamkeit auf den Wert von Güte, Schönheit und Wahrheit kennzeichnen, sind nicht nur eine dankbare Zielgruppe. Sie haben ausserdem ihre eigenen, unmittelbaren Beiträge in die Entwicklung der Kultur, sie sind oft ihre Schöpfer und Botschafter. Im Alltag erfüllen się eine generative Mission, welche auf Pflege von Tradition und Überweisung von Werten an die jüngeren Generationen beruht.

Die Rolle der Senioren auf dem Gebiet der Kultur würdigend, möchten wir folgende Probleme berühren:
• Schöpferische Aktivität von Senioren in vielfältigen Kulturbereichen,z.B. Kunst, Literatur, Wissenschaft, Religionsleben, Edukation, Politik, Sport u.s.w.
• Schöpferische Aktivität von Senioren im alltäglichen Leben
• Gegenwart der Senioren in Werken grosser Meister
• Senioren als Kulturabnehmer

Der Jubiläumsteil der Konferenz findet in der repräsentativen Leopoldiner Aula im Hauptgebäude der Universität Wroclaw am 04.07.2016 von 15.oo bis 19.oo Uhr statt.

Der wissenschaftliche Teil, Workshops, Plakat -Session sowie Ausstellungen sind für den 05.-06.07.2016 von 10.00 bis 16.00 Uhr geplant - im Gebäude der U3A im Institut für Pädagogik und Psychologie der Universität Wroclaw.

Wir bitten - bis zum 15.01.2016 - um Anmeldung Ihrer Vorschläge für Vorlesungen sowie von Artikeln zwecks Publizierung . Adresse: utw.wroclaw@gmail.com

Das Anmeldeformular: siehe unten

Die übersandten Artikel werden äusserlichen Rezensionen unterzogen und im Falle positiver Bewertungen werden się in der Zeitschrift ,,Gerontologia współczesna. Alter Ego Seniora” in Polnisch publiziert oder in Englisch in der Nr. 1/2016 der Halbjahrausgabe,,Journal of Education Culture and Society” (www.jecs.pl) vor der Konferenz. Diese Zeitschrift in englischer Sprache ist in der polnischen Ministerialliste für Wissenschaftszeitschriften B (4 Punkte) – sowie in zahlreichen internationalen Datenbänken registriert.

Die wissenschaftliche Schirmherrschaft über die Konferenz übernahm die Polnische Gesellschaft für Gerontologie / Abteilung Wroclaw.

Wir hoffen,dass diese Konferenz ein bedeutendes weltweites Ereignis in der Gerontologie sein wird. Über 200 Teilnehmer aus ganz Europa und ausserhalb des Kontinentes werden erwartet. Im Hauptteil treten speziell eingeladene Ehrengäste aus Deutschland, Italien, Spanien, Holland, Polen, Russland, Ukraine und Iran auf.

Teilnahmemöglichkeit

1. Teilnahme /ohne Ermässigung – 120 EUR.

Die Summe umfasst:

• Auftritt: Vortrag oder Plakat / max. 2 Präsentierungen pro Person
• Publikation ( im Falle einer positiven Bewertung im ,, Journal of Education , Culture and Society”) max. 1 Publikation pro Person
• aktuelle Ausgabe des,, Journal of Education, Culture and Society” , welche einen veröffentlichen Artikel enthält.
• Teilnahme an allen Konferenz-Seminaren (Vorträge, Workshops, Sessionen)
• Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Jubiläums und der Konferenz
• Bestätigung der Teilnahme
• Konferenzmateriale
• Büfett in den Kaffeepausen
• Feierliches Abendessen
• Besichtigung der Stadt

2.Teilnahme / mit 50% Ermässigung d.h. 60 EUR

Die Summe umfasst:

• Auftritt: Vortrag oder Plakat /max. 2 Präsentierungen pro Person
• Publikation( im Falle einer positiven Bewertung ) in ,,Gerontologia wspolczesna” - Alter Ego Seniora (Heutige Gerontologie)
• Volle Teilnahme an Sessionen, Vorträgen u. Workshops
• Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Jubiläums und der Konferenz
• Bestätigung der Teilnahme
• Büfett in den Kaffeepausen
• Feierliches Abendessen
• Besichtigung der Stadt

3. Teilnehmer ohne Konferenzgebühr

• Teilnahmemöglichkeit an allen Vorträgen und Sessionen
• Teilnahme an der Eröffnungsfeier des Jubiläums und der Konferenz

Überweisungsangaben

Eigentümer des Kontos: Uniwersytet Wroclawski aus Polen in Zlotych auf das Konto
PLN 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 Titel Konferenz Nr.12/N/2016

ausserhalb Polens in Euro
Swift WBKPPLPP
EUR PL 49 1090 2398 0000 0006 0800 5079 Conference No 12/N/2016

Vorsitzender des Organisationskomitee
Dr. Aleksander Kobylarek

Termine
Anmeldung der Teilnahme 15.01.2016
Konferenzgebühr 30.01.2016
Anmeldung der Artikel zwecks Publikation im ,,Journal of Education Culture and Society” 30.01.2016

ZałącznikWielkość
Formularz_konferencja.doc53 KB
Seniors for culture application form.doc437.5 KB
Konferenz.odt17.63 KB