Rozmiar czcionki

Archiwum aktualności

21:40, 28.05.2011

W dn. 23.05-27.05 2011 r. delegacja z Polski przebywała w Paryżu na obradach w ramach realizacji projektu TANT. Było to drugie spotkanie z kolei (pierwsze odbyło sie w lutym tego roku we Wrocławiu), następne odbędą się w Madrycie i w Hatay w Turcji- spotkanie podsumowujące zaplanowane jest za rok w Polsce.
W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział: Aleksander Kobylarek (główny koordynator programu), Aneta Kobylarek- pilot, Alina Maziarz- tłumacz, Grażyna Kozakowska, Teresa Gasperowicz, Irena Letza, Teresa Tyrcha- Czyż, Barbara Jedynak, Anna Żyłko, Roma Matkowska, Janina Żywicka, Iwona Stęplowska. Oprócz prac nad projektem oczywiście był czas na zobaczenie przepięknego Paryża.
https://picasaweb.google.com/monique.epstein/TANT_meeting_paris_mai11?fe...
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/PARYZWMAJUTANTProject2...
 

aleksander.kobylarek
22:19, 17.05.2011

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wr
w roku akademickim 2010/2011
 
Wspomniany rok akademicki rozpoczęło 757 słuchaczy, w tym 662 kobiety i 95 mężczyzn.
 
W okresie przyjmowania podań o przyjęcie na rok akad. 2010/2011 wpłynęło 166 podań. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w poczet słuchaczy przyjęto 67 słuchaczy.
 
Wykształcenie słuchaczy w wym. roku akad. kształtowało się                     w sposób następujący:
 
z wykształceniem wyższym               437  
           - „ -          średnim                 318  
           - „ -          zawodowym               2  
 
Wiek słuchaczy:
 
60 lat i poniżej               - 35
61 - 70   lat                            -345
71 – 80 lat                            -317
81 - 90   lat                            - 54
powyżej   91lat              -    6
 
 
UTW w UWr  swoim słuchaczom proponuje bogatą ofertę zajęć w dwunastu sekcjach, dwóch klubach, pięciu zespołach artystycznych i sześciu warsztatach.
Istnieje również możliwość nauki języków obcych – j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego , hiszpańskiego i esperanto.
Bogaty wybór zajęć proponujemy słuchaczom w zakresie kultury fizycznej
         Gimnastykę rehabilitacyjną:
narządu ruchu                      -2grupy
układu krążenia i naczyń               -2grupy
szkołę pleców                        -2grupy
Nordic Walking                      -1grupa/w semestrze letnim/
Joga                                      -1grupa/w semestrze zimowym/
pływanie rekreacyjne             -1grupa
ćwiczenia w wodzie               -1grupa
 
oraz w zajęcia w Aqwa Parku. Łącznie w mijającym roku akademickim z zajęć zorganizowanych przez sekcję kultury fizycznej korzystało 211 słuchaczy. Przedstawione zajęcia nie zaspokajają potrzeb słuchaczy a występujące ograniczenia są spowodowane zmniejszeniem się zaplecza lokalowego. Stawiamy sobie to zadanie jako priorytet do rozwiązania.
Znaczna liczba słuchaczy UTW korzystała z Unijnego programu rehabilitacyjnego dla seniorów Dolnego Śląska w SPA na ulicy Teatralnej. Program ten współfinansowany z budżetu miasta Wrocławia. Były to zabiegi wodne, gimnastyka i zabiegi fizykoterapeutyczne.
Do wyboru jest sześć różnych warsztatów. W bieżącym roku z braku zgłoszeń nie mogły odbywać się warsztaty malarskie.
Duże zainteresowanie budzą warsztaty komputerowe a zajęcia odbywają się w 14 grupach w tym dwie grupy multimedialne.
 
Sekcja turystyczna to dynamiczny zespól ukierunkowany na organizowanie wycieczek poznawczych, które pogłębiają wiedzę                           o Polsce. Wyprawy te utrwalone są na zdjęciach i filmach i ponownie prześledzone są na spotkaniach multimedialnych. Piękne opracowania fotograficzne demonstrowane są w gablotach ukazując pomniki naszej kultury, zabytki naszej kultury inspirują do pogłębienia naszej wiedzy w zakresie historii sztuki.
 Wędrówki turystyczne po Wrocławiu ukazują niezwykłe zakątki naszego miasta                  i cieszą się stałym zainteresowaniem słuchaczy. Umożliwiają nie tylko poznanie miasta ale także ciekawe obiekty niedostępne w codziennych spacerach.
Takich wypraw spacerowych było 9 i 6 wycieczek wyjazdowych. Sekcja ta zawsze jest dyspozycyjna dla tych, których gościmy w UTW przewodnicząc w podobnych wyprawach.
Na uwagę zasługuje specyfika sekcji wzajemnej pomocy licząca 54 osoby. W działalność wspomnianej sekcji wpisane jest niesienie pomocy „silniejszy-słabszemu” zwłaszcza chorym niepełnosprawnym obecnym i byłym słuchaczom UTW. Roztaczają opiekę nad 37 słuchaczami – odwiedzając ich                w domu. Nawiązany i utrzymywany jest kontakt z przedszkolami, które swoimi występami uświetniają okolicznościowe uroczystości w UTW wnosząc niezwykły klimat i dobre emocje po obu stronach.
         Dobrze rozwinięta jest współpraca ze Szkołami nr 73, 90 i 93 – w ramach integracji międzypokoleniowej. Piękna pożyteczna i wychowawcza działalność. Seniorzy młodzieży a młodzież seniorom, przynosi wiele satysfakcji obu stronom. Udział naszych słuchaczy w szkolnych wspólnych uroczystościach wpływa na utrwalenie patriotyzmu, uczy polskich tradycji. Dużo można wymienić świetnych pomysłów wspólnie realizowanych. Udział słuchaczy w lekcjach historii, święto Babci i Dziadka, konkursy literackie, wspólne śpiewanie. Nauka obsługi komputera seniorów przez młodzież szkolną.
Wszyscy słuchacze doceniają i z uznaniem odnoszą się do współpracy                               z Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Uczniowie tej szkoły uświetniają swoimi występami - Spotkania Opłatkowe dostarczając wrażeń artystycznych i niezwykłego odświętnego klimatu.
Przez cały rok akademicki bardzo aktywną musi być sekcja organizacyjno-porządkowa. Codzienne dyżury słuchaczy tej sekcji pozwalają na dobrą informację   o wszystkich sprawach prowadzonych w UTW, dbałość o wszystkich, których gościmy w UTW. Łączy się z tym cała logistyka, która spoczywa na tej sekcji. Szczególna ranga sekcji widoczna jest podczas dużych imprez takich jak: inauguracja roku akademickiego, spotkania opłatkowe i tak ważne czuwanie nad porządkiem w poniedziałkowe audytoryjne wykłady.
To właśnie wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, praca w grupach seminaryjnych, modułach tworzą działalność edukacyjną, poszerzają naszą wiedzę, aktywizują nasze umysły rozwijają wiedzę poszerzają horyzonty                 i decydują o naszej sprawności intelektualnej. Odsuwają procesy starzenia się. Wykłady te są niezwykle cenione przez słuchaczy a do wygłoszenia zapraszani są pracownicy naukowi, osoby znaczące w naszym mieście z życia społecznego, politycznego, ludzie kultury.
 
Zespoły artystyczne UTW to:
Chór UTW skupia 51 słuchaczy
Teatrzyk Poezji – grupa 10 osobowa
Kabaret „U Sławy” – 16 osób
Zespół Poetycko- Literacki „Carman”   
 
Wszystkie te zespoły sprawiają, że spotkania z nimi, ich programem dostarczają wiele przeżyć artystycznych, aktualizują w programach wiedzę o wydarzeniach tych teraz jak i historycznych.
         Zespoły te prowadzone są przez profesjonalistów wypracowały wysoki poziom wyrazu artystycznego w program i dlatego są zapraszane do udziału                    w prestiżowych uroczystościach i tak:
 
Chór – występ w Henrykowie I-sza Pielgrzymka dla niepełnosprawnych
Kabaret „U Sławy” – występ w Klubie przy ul; Włodkowica i Uniwersytecie Ekonomicznym/
Teatrzyk Poezji – warsztaty w czasie pobytu przedstawicieli Lwowskiego UTW
Zespół Taneczny – zajęcie I –go miejsca w turnieju tanecznym.
 
Sekcja Kulturalna swoją aktywną działalność wyraża w rozlicznych propozycjach koncertów w filharmonii, imprez z udziałem często wybitnych artystów polskich, spotkaniach w teatrze i sprawią, że uczestniczymy w życiu kulturalnym Wrocławia.
 
Sekcja Historyczna nie tylko realizuje swój program działalności, ale bierze udział w przyjmowaniu przez UTW gości i pomaga zagospodarować im czas wolny ukazując piękno naszego miasta. Podobne cele realizuje sekcja fotograficzna, która przybliża poprzez prezentowanie fotografie do piękna natury, pozwala nam zobaczyć bogactwa świata przyrody, a może docenić Jego wartość
Wszystkie wydarzenia w UTW są rejestrowane przez naszego reportera, który jest obecny zawsze i wszędzie. A ta pasja jest osobliwą kroniką naszego życia obok kroniki albumowej.
          W tym miejscu wspomnę zespół Redakcyjny Kuriera UTW. Jego wartość                    i powagę informacyjną zawsze aktualną. Stanowi wizytówkę UTW.
 
Kluby: Miłośników Sztuki oraz Miłośników Kresów mają w swoim programie miejsce dla poszukujących prawdy historycznej.
 
Sekcja Haftu i Koronek skupia wokół siebie słuchaczy o precyzyjnej zdolności manualnej i dzięki ich pracom oglądamy przepiękne wystawy o zabarwieniu ludowym. Wśród naszych słuchaczy są osoby z talentem malarskim – a więc organizujemy wernisaże, są poeci – a więc spotkania z poezją.
 
Słuchacze mogą się realizować towarzysko w sekcji brydżowej. Sekcja ta                          w b.r. akademickim swoją operatywnością sama rozwiązała trudności jakie się pojawiły przy utracie zaplecza lokalowego w Ośrodku Adaptacyjno-Opiekuńczym na ulicy Ciepłej.
I wreszcie egzotyczna sekcja żeglarska skupia odważnych, żegluje po jeziorach, morzach i oceanach a swoją banderą rozsławia UTW i seniorów bez barier.
W II semestrze roku akademickiego powstała sekcja dekoracyjna dbająca nie tylko o akcentowanie świąt okolicznościowych, ale upiększa nasze pomieszczenia.
        
         UTW w b.r. brało udział w rozgrywkach sportowych międzyuczelnianych zajmując dwa I-sze miejsca i raz II-gie. Uzyskanie takiej lokaty w 6-cio                         i 8 grupowych rozgrywających zespołach wzbudziło potrzebę dbałości o kondycję słuchaczy biorących udział  w rozgrywkach i tak zorganizowała się grupa sportowa licząca 20 osób a pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 9 maja br.
Lubiącym taniec, zabawę, spotkania towarzyskie przy muzyce tanecznej wychodzi na przeciw koleżanka Danuta Szeląg. Od kilku lat zajmuje się organizacją, takich zabaw zapraszając do udziału chętnych z innych UTW.
   Przytoczenie w niniejszym sprawozdaniu działalności sekcji powstało z potrzeby przypomnienia wszystkim wątpiącym, że UTW proponuje niezwykle bogatą przestrzeń, w której możemy zagospodarować swój czas, zdolności, talenty                      i poznawać samego siebie. By nikt nigdy nie napisał na Forum internetowym, że w naszym UTW jest nudno..
   Druga przyczyna to pragnę w imieniu Zarządu UTW podziękować, wyrazić uszanowanie i podziw tym wszystkim, którzy to życie naszej społeczności organizują.
 I takie głębokie uznanie składam Pani Iwonie Stęplowskiej - kierownikowi sekretariatu, która swoją pracą, znajomością zagadnienia wszystko to spina                    w całość i czuwa nad tym by się spełniło, by na wszystko starczyło czasu, zaplecza i finansów.
 Bardzo skrupulatna komisja rewizyjna przedstawiła już państwu w odrębnym sprawozdaniu ocenę finansową i jest wszystkim uczestniczącym w tym spotkaniu znana.
   Skuteczna współpraca międzynarodowa należy do rozwojowych kierunków naszej działalności, której tempo nadaje kierownik UTW doktor A. Kobylarek poprzez wdrażanie i realizację projektów jako współkoordynator bądź koordynator rzeczonych projektów.
 Rolą UTW jest przekazywanie wiedzy organizacyjnej, wspieranie swoim doświadczeniem a tym samym przyczynienie się do powstawania nowych UTW      w kraju a także za granicą. Taki udział był w Grodnie gdzie kierownik UTW był współkoordynatorem i w ramach wymiany doświadczeń w dniach 12-16 września 2010,siedem osób z UTW wyjechało na zaproszenie do Grodna w trakcie realizacji projektu. W tych relacjach były kolejne wyjazdy do Lwowskiego UTW                  we wrześniu 2010 - 2 osoby i kwietniu 2011- 4 osoby.
   Wizyta studyjna /realizacja międzynarodowego projektu DART /grudzień 2010 którego organizatorem był Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej przy udziale UTW /gościliśmy 15 osób z różnych krajów Europy.
 W ramach projektu TANT, którego koordynatorem jest kierownik UTW                       dr A. Kobylarek - przebywała w UTW 5 osobowa grupa gości z Francji, Turcji                    i Hiszpanii. Tenże pobyt przełożył się na wyjazd naszych słuchaczy do Paryża, Madrytu i Turcji w trakcie realizacji wspomnianego projektu. Najbliższy termin wyjazdu do Paryża /maj 2011.
   W kwietniu b.r. z biura Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg otrzymaliśmy dwa zaproszenia bezpłatnego wyjazdu do Strassburga.
Z możliwości wspomnianych wyżej wyjazdów korzystają słuchacze zaangażowani w pracę organizacyjną w UTW.
W mijającym roku akademickim braliśmy udział w konferencjach                                          a najważniejsze to w Gdańsku, Katowicach, Bielawie i Jadwisinie. W V Forum UTW w Miękini.
   Również w UTW organizowany był bardzo udany Dzień Seniora z bogatym programem, a przed nami jest przygotowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej z okazji 35-lecia powstania UTW w UWr zaplanowanej na 28,29,30 czerwca. Prace organizacyjne w toku. Miło zaznaczyć, że słuchacze sami się zgłaszają proponując swoją pomoc. Zapraszamy również do udziału w 14 tym Festiwalu Nauki, który odbędzie się 19 września br.
 Niniejsze podsumowanie działalności ma wywołać u wszystkich słuchaczy UTW w UWr uczucie satysfakcji i radosne oczekiwanie zasłużonych wakacji.
 
 Grażyna Kozakowska
 Przewodnicząca Samorządu UTW w UWr
 

aleksander.kobylarek
19:20, 17.05.2011

 
Sesja zdjęciowa w Ogrodzie Botanicznym
W dniu 9.05.2011 grupa komputerowa-multimedialna miała okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Spotkanie to było szansą sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz okazją do spędzenia czasu na łonie natury. Efekt zajęć zaskoczył zarówno prowadzące – Ilonę Zakowicz oraz Annę Pradel, jak i autorów zdjęć Panią: Irenę Kawczyńską, Krystynę Magoń, Krystynę Nowicką, Barbarę Przychodzką, Pana: Karola Kamińskiego i Jana Marszałka. Wszystkich zainteresowanych sesją zachęcam do przeglądnięcia zdjęć, które nie tylko zostały zrobione przez słuchaczy UTW, ale także przez nich obrobione w programach graficznych – zachęcam do poświęcenia kilku chwil na przeglądnięcie galerii zdjęć:
picasaweb.google.com/117508849206482729017/OgrodBotaniczny
 
 
 

aleksander.kobylarek
06:26, 12.05.2011

 

 

 

Zapisy aktualnych słuchaczy

Zapisy odbywać się będą w dniach: 12, 13, 14 września 2011r. w godz. od 10:00 – do 13:00
(w korytarzu na parterze za portiernią). Po tym terminie zapisów nie będzie.

Wszyscy aktualni Słuchacze, którzy zgłoszą się w wymienionych dniach zostaną przyjęci.
Po tym terminie zapisów nie będzie.
Przy zapisach należy przedłożyć legitymację i dokonać wpłaty w wysokości 100 zł,-

WAŻNE !!! Słuchacze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach w roku akademickim 2011/2012, mogą złożyć podanie do Zarządu UTW o zawieszenie uczestnictwa w UTW na okres 1-roku. Przerwa 2-letnia spowoduje konieczność starania się o ponowne przyjęcie do UTW na ogólnych zasadach.

 

Informacja dla kandydatów na słuchaczy

Podstawą ubiegania się o przyjęcie do UTW jest:

  • ukończony 60 rok życia
  • złożenie podania o przyjęcie na słuchacza w terminie: od 16 sierpnia 2011r. do 9 września 2011r.
    Podania należy składać w sekretariacie UTW w poniedziałki, w środy i w czwartki w godz. od 10:00 - do 14:00 lub przesłać pocztą
  • przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w dniach: 20 (wtorek), 21(środa), 22 (czwartek) września 2011 r.

16 września 2011r. zostaną wywieszone listy informujące kandydatów, w którym z podanych wyżej dni i o której godzinie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Druk podania o przyjęcie
 

Informacja dla nowo przyjętych słuchaczy

Lista nowo przyjętych osób do UTW w roku akademickim 2010/2011 zostanie wywieszona
na tablicy ogłoszeń w dniu: 3 października 2011r. (poniedziałek) o godz. 10:00

Telefonicznie udzielać będziemy informacji pod nr. 071 367 20 01 do 05 wew. 147.

Osoby z listy przyjętych zobowiązane są zgłosić się w dniu 5 października (środa) lub 6 października (czwartek) br. w godzinach od 10:00 do 13:00  w siedzibie UTW w celu dokonania następujących formalności:

  • wypełnienia ankiety
  • dostarczenia zdjęcia
  • dokonania wpłaty:  wpisowego w wys. 20 zł, składki w wys. 100 zł,-

 

 

 

admin
19:06, 27.04.2011

 
Zajęcia komputerowe – multimedialne

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczęszczający na zajęcia komputerowe – multimedialne w dniu  9.05.2011 – odbywają zajęcia w Ogrodzie Botanicznym od godziny 14.00. Spotykamy się przy wejściu od strony H. Sienkiewicza. Proszę zaopatrzyć się w aparaty fotograficzne i wiosenne nastroje.
 

aleksander.kobylarek
21:15, 15.04.2011

 
         W dniach 11 do 14 kwietnia czteroosobowa grupa z naszego UTW (w tym dr A. Kobylarek) brała udział w seminarium „Uniwersytet III Wieku we Lwowie: realia i perspektywy” organizowanym i finansowanym w ramach programu „Przemiany w Regionie – RITA”. Z naszej strony dr A. Kobylarek przedstawił polskie doświadczenia uniwersytetów trzeciego wieku na przykładzie naszego UTW, G. Kozakowska opowiedziała o działalności naszego Samorządu przedstawiając nasze sukcesy, perspektywy rozwoju, nie zapominając też o porażkach, jakie zdarzały się w naszej pracy, T. Gasperowicz przedstawiła pracę Samorządu od strony formalnej: zasady i przebieg rekrutacji, źródła i zasady finansowania działalności, sprawozdawczość i statystykę.  Poznaliśmy też sukcesy i perspektywy rozwoju UTW we Lwowie, który liczy prawie dwustu słuchaczy. Prowadzone są tam wykłady z psychologii, pedagogiki, historii starożytnego Wschodu, literatury perskiej a także lektoraty, zajęcia komputerowe i z kultury fizycznej (w tym hatha joga), zajęcia psychoterapeutyczne. Opracowywany jest system konsultacji seniorów w zakresie zdrowia, przepisów prawnych i psychologii. Intensywnie rozwija się wolontariat seniorów. Działa kółko teatralne, kółko taneczne, chór.
         W trakcie spotkania z grupą inicjatywną Lwowskiego UTW poprowadziliśmy warsztat „Konflikt: definicja i sposoby rozwiązywania”. Przygotowaliśmy wcześniej opisy kilku konfliktów „z naszego podwórka” i poprosiliśmy Lwowiaków o zastanowienie się nad sposobami ich rozwiązania „na gorąco” a następnie nad tym, jak nie dopuścić do powstania podobnych zdarzeń w przyszłości. Po zakończeniu bardzo intensywnej dyskusji dr A. Kobylarek przedstawił definicję konfliktu, przyczyny i okoliczności sprzyjające powstaniu konfliktu i sposoby ich unikania. W tym samym dniu byliśmy świadkami wyborów do Samorządu, następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu z dyrektorem Wydziału Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego Lwowa, który przedstawił zasady sprawowania opieki nad osobami starszymi i chorymi. Dyskutowano też na temat możliwości finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony władz miasta filii UTW otwieranych w różnych ośrodkach gminnych obwodu lwowskiego.
         Gospodarze przygotowali nam niespodziankę zapraszając nas do udziału w warsztacie „Kukiełki”. Pod kierunkiem prowadzącej amatorską sekcję Ally Khalimovej z kolorowych skrawków materiału szyliśmy „ motanki” czyli szmaciane lalki ubrane w ukraińskie stroje ludowe. Pan kierownik również dostał igłę i szmatki ale się za bardzo nie natrudził (choć ochoczo wziął się do pracy), bo po chwili Lwowianki otoczyły go wianuszkiem i same wystroiły pięknie jego motankę. Zostaliśmy też zaproszeni na koncert przygotowany przez seniorów. Były występy taneczne w wykonaniu młodych tancerzy, ale największe uznanie zdobyła grupa taneczna seniorek. Były też znane nam wszystkim lwowskie piosenki wyśpiewane przez seniorów.
         Ostatniego dnia uczestniczyliśmy w seminarium dla przedstawicieli służb socjalnych i oddziałów „Rodziny Kolpinga” z miast: Stryj, Kicmań, Użhorod i Czerniowce. Seminarium odbywało się w pomieszczeniu plebanii przy kościele rzymsko-katolickim a dotyczyło możliwości tworzenia uniwersytetów trzeciego wieku lub w mniejszych ośrodkach – klubów seniora. Trzeba tu zaznaczyć, że na Ukrainie starsi ludzie też, tak jak u nas, nie chcą pozostawać na marginesie życia.
         W Stryju istnieje spora polska społeczność i polskie dzieci uczą się języka polskiego, geografii i historii na lekcjach prowadzonych przez jedną nauczycielkę
w soboty i niedziele w klasach szkoły ukraińskiej. Największą bolączką polskiej szkółki jest brak podręczników, szczególnie elementarzy. Myślę, że będziemy mogli pomóc dzieciakom?
galeria zdjęć z wyjazdu:
https://picasaweb.google.com/aleksander.kobylarek/UtworzenieSamorzaduUtwWeLwowie?authkey=Gv1sRgCK3z3Yuk-qH9QQ&feat=directlink
 
warsztaty międzykulturowe prowadzone przez studentki psychologii lwowskiego państwowego uniwersytetu- technika "Impuls"
http://www.youtube.com/watch?v=AuYwCFbdJ9o
 
fragment koncertu intergeneracyjnego
http://www.youtube.com/watch?v=TkI6hi12ipU
 
warsztaty lalkarskie:
http://www.youtube.com/watch?v=z5JcpBTe2-E
 
          
 

aleksander.kobylarek
16:00, 06.04.2011

Serdecznie dziękuję Fundacji Eko Rozwoju za umożliwienie naszym seniorom udziału w nagraniu w profesjonalnym filmie reklamowym
a naszym gwiazdom gratuluję świetnych ról:
http://vimeo.com/21943950
 

aleksander.kobylarek
22:03, 04.04.2011

Dwie moje licencjatki zaoferowały się poprowadzić bardzo nam potrzebny trening pamięci. Zamieszczam ich ogloszenie:

Trening pamięci
Serdecznie zapraszamy na nowe zajęcia - trening pamięci!
Odbywać się będą w czwartki i piątki w godz. 8.30- 10.00
Na zapisy zapraszamy w środę (6.04.) w godz. 11.00- 12.00
Praktykantki UTW:
Anna Brzezińska, pigles7@wp.pl
Beata Działa, b_dziala@wp.pl

aleksander.kobylarek
22:20, 24.02.2011

W dn. 20-25 luty 2011 r. we Wrocławiu i w Krzyżowej odbywał się cykl spotkań, warsztatów i wykładów finansowanych przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA. Organizującą koordynującą projekt była Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego natomiast nasz UTW był partnerem wspierającym merytorycznie imprezę. Poniżej zamieszczam link do galerii zdjęć z tych wydarzeń. Dziękuję bardzo serdecnzie wszystkim zaangażowanym w realizowanie tego projektu- przede wszystkim przedstawicielkom samorządu, które koordynowały wiele pojedynczych akcji i wspierały całość swoim ogromnym poświęceniem: pani Grażynie, Stasi, Teresie i Janeczce oraz naszym gościom: p. dr Lubie Jakubowskiej i p. dr Walentynie Wnuk a także całej rzeszy ludzi zaangażowanych w pomniejsze działania. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mieć do czynienia z kontynuacją projektu we Lwowie oraz w przyszłości z realizacją podobnych przedsięwzięć.
https://picasaweb.google.com/utw.wroclaw/LwowskiUTWSpotkanieWeWroclawiuL...
 

aleksander.kobylarek
07:15, 15.02.2011

29 stycznia bieżącego roku odbyła się zapowiadana „karnawałowa sesja zdjęciowa”, w której udział wzięło 15 słuchaczy Wrocławskiego UTW. Sesja zdjęciowa przygotowana została przez studentki andragogiki UWr. (Ilona Zakowicz, Karolina Zakała, Anna Wojciechowska, Agnieszka Szpryc, Anna Pradel). Przedsięwzięcie to, poza wspaniałą zabawą było szansą wymiany doświadczeń między młodszym i starszym pokoleniem studentów, oraz ciekawą formą integracji międzypokoleniowej. Efektem wspólnego spotkania są pamiątkowe zdjęcia, które otrzyma każdy z uczestników sesji oraz  miłe wspomnienia jakie towarzyszyły zarówno organizatorom, jak i – miejmy nadzieję – uczestnikom sesji. Zaplanowane przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki wsparciu dr. Aleksandra Kobylarka oraz innych osób, które w naszym imieniu zachęcały do wzięcia udziału w sesji, za co serdecznie dziękujemy.
Ilona Zakowicz
Klikając na poniższy link można obejrzeć efekty współpracy międzygeneracyjnej:
https://picasaweb.google.com/117508849206482729017/DropBox?authkey=Gv1sR...

aleksander.kobylarek